سیب آس|فروش مهندسی مواد|تجهیزات ساختمان|تاسیسات|صنعت|خدمات الکترونیکی

خدمات مشاوره ای

آمار بازديدكنندگان

بیمه های باربری

فرم سفارش بیمه نامه

شركت بيمه در زمينه حمل و نقل (دريايي ، هوايي ، جاده اي و ريلي) كامل ترين پوشش ها را در قالب بيمه هاي باربري به لحاظ حفظ سرمايه هاي سنگين و مقابله با خطرات در جريان حمل و نقل ارائه مي نمايد.

الف-انواع بيمه باربري بر اساس مبداء و مقصد:
-بيمه حمل و نقل داخلي

-بيمه حمل و نقل وارداتي
-بيمه حمل و نقل صادراتي
-بيمه حمل ترانزيت

ب- انواع بيمه باربري براساس طريق حمل:
حمل و نقل زميني (ريلي ، جاده اي)
هوايي
دريايي


ج- انواع بيمه باربري بر مبناي پوشش هاي قابل ارائه:
-شرايط A
-شرايط B
-شرايط Cو Cبا عدم تحويل
-شرايط Total loss(خسارت كلي)

-بیمه نامه عمومی
بيمه نامه هاي باربري به دو صورت صادر مي گردد:

1- ساده
بيمه نامه اي است كه براي حمل و نقل كالاي معيني كه اطلاعات كامل آن از طرف بيمه گذار در هنگام تنظيم پيشنهاد بيمه ارائه مي گردد.

2- بيمه نامه عمومي
قراردادي است كلي بين شركت بيمه و بيمه گذار كه در آن شرايط اصلي بيمه و موارد كلي حقوق و تعهدات طرفين معين مي شود ولي مشخصات محمولات و نحوه حمل آن زماني از طرف بيمه گذار اعلام مي گردد كه اقدام به حمل صورت گيرد. در اين قرارداد كليه حمل و نقل هايي كه بيمه گذار در آينده انجام مي دهد ، تحت پوشش بيمه با شرايط توافق شده در قرارداد قرار مي گيرد ؛ مشروط بر اينكه اطلاعات مورد نظر قبل از حمل به اطلاع شركت بيمه رسيده باشد.

-بيمه نامه كامل شرايط A
در اين نوع بيمه كليه خطراتي كه ممكن است در جريان حمل و نقل از مبدأ تا مقصد نهايي اتفاق افتد و خسارت ايجاد نمايد تحت پوشش مي باشد. به عبارت ديگر ، در بيمه با شرايط Aشركت بيمه متعهد به جبران هر نوع خسارت بدون كسر فرانشيز و به طور كامل مي باشد كه در جريان حمل و نقل از مبدأ تا مقصد نهايي به كالا وارد شود ، مگر آنكه خسارت ناشي از موارد استثناء مندرج در مجموعه شرايط Aباشد. شايان ذكر است كه نرخ بيمه باربري با شرايط A ،20%بيشتر از نرخ بيمه هاي باربري با شرايط Bمي باشد.

-بيمه نامه با شرايط B
در بيمه نامه با شرايط Bبيمه متعهد جبران خساراتي است كه در نتيجه بروز حوادث معيني كه در مجموعه شرايط Bنام برده شد به وجود آيد. براي اطلاع از خطرات يادشده به جدول خطرات بيمه نامه ها مراجعه نماييد.

-بيمه نامه با شرايط C
در بيمه نامه با شرايط Cتعهد بيمه محدود به جبران خساراتي است كه در نتيجه بروز حوادث مندرج در متن بيمه نامه با شرايط Cبه وجود آيد. بديهي است تعهدات در شرايط Cمحدودتر از Bو Aمي باشد.

-بيمه با شرايط TotalLoss(خسارت كلي)
از بين رفتن كلي كالا در يك مرحله در اثر آتش سوزي ،‌ غرق شدن، مفقود شدن و یا خسارت وارد در حدی باشد که هزینه تعمیر یا نجات آن بیش از ارزش کالا باشد، تحت پوشش این نوع بیمه نامه خسارت وارده تأمین می شود. علاوه بر موارد فوق ، شركت بيمه قادر است بيمه نامه هاي باربري را براساس سفارش بيمه گذار (Taylor Made) صادر نمايد. اين بيمه نامه ها پس از مذاكره با بيمه گذار و براساس مشخصات كالا ، مسير حمل و ساير عوامل موثر توسط كارشناسان شركت طراحي مي شود.

تسهيلات ويژه در بيمه هاي باربري
بيمه در صورت وجود شرايط لازم ، تسهيلات زير را در بيمه هاي باربري لحاظ مي نمايد.

10% تخفيف پرداخت نقدي حق بيمه
20% تخفيف حمل در كانتينر تا مقصد نهايي در بيمه نامه
10% تخفيف حمل در كانتينر تا بندر يا گمرك كشور مقصد
25% تخفيف حمل با هواپيما
30% تخفيف واردات بدون انتقال ارز (بدون گشايش اعتبار بانكي)
30% تخفيف جهت حمل كالا از طريق كشتي بين بنادر و جزاير كشورهاي حوزه خليج فارس و درياي خزر.
45% تخفيف در بيمه نامه هاي صادراتي به صورت ريالي.
65% تخفيف در بيمه نامه هاي صادراتي به صورت ارزي. (در اين نوع بيمه خسارت وارده احتمالي به ارز پرداخت مي گردد.)
 
ردیف خطرات و هزینه های تحت پوشش A B C
1 آتش سوزی + + +
2 انفجار + + +
3 به گل نشستن کشتی یا کرجی + + +
4 زمینگیر شدن Grounding + + +
5 غرق شدن Sinking + + +
6 واژگون شدن Capsize + + +
7 واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی Overturning or derailment + + +
8 تصادف یا برخورد کشتی ، کرجی یا وسیله حمل با هر جسم خارجی collision or contacts + + +
9 تخلیه کالا در بندر پناه Discharge of cargo at port of Distress + + +
10 تفدیه زیان همگانی G/A Sacrifice + + +
11 بدر یا ریختن کالا جهت سبک سازی jettison + + +
12 هزینه زیان همگانی G/A SACRIFICE + + +
13 هزینه نجات Salvage Charges + + +
14 مسئولیت متقابل در تصادم Both to balm collision + + +
15 هزینه ارسال کالا به مقصد Forwarding charge + + +
16 هزینه به حداقل رساندن خسارت Minimizing Losses + + +
17 زلزله ، فوران آتشفشان Earthquake – volcanic Eruption + +  
18 شسته شدن کالا از روی عرشه Washings over board + +  
19 ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ، کرجی ، انبار وسیله حمل کانتینر ، Entry of sea lake or river water in to vessel craft hold container + +  
20 ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه بوسیله حمل زمینی ، لیفت وان یا محل نگهداری
Entry of sea lake or river wanter in to conveyance , lift van or place of storage
+ +  
21 زیان کلی مربوط به فقدان ( تلف) هر بسته در جریان حملTotal loss of any package lost over board + +  
22 زیان کلی مربوط به هر بسته که در حین بارگیری یا تخلیه از کشتی ، کرجی ، به دریا بیفتد Total loss of any package dropped whilst loading on to or unloading from , vessel or craft + +  
23 طوفان Heavy weather +    
24 راهزن دریائی piracy at sea +    
25 خسارت های ناشی از فعل یا تقصیر اشخاص ثالث +    
26 خسارت های ناشی از باران و آفتاب +    
27 دم کردن +    
28 خسارت های ناشی از عمل کارکنان کشتی ( باراتری ) +    
29 سرقت Theft +    
30 عدم تحویل Non delivery +    
31 سائیدگی و زنگ زدگی +    
32 نشت Leakage +    
33 شکست Breakage +    
34 لب پریدگی ، کج شدن – خراشیدگی و ضربه زدگی – لک برداشتن +    
35 خسارات ناشی از چنگک +    
36 روغن زدگی ، به گل آلوده شدن ، به رنگ و اسید آلوده شدن +    
37 خسارت ناشی از کالای مجاور ( بو گرفتن – برخورد – آلودگی ) +    
38 کرم زدگی – موش خوردگی- حشره زدگی +    
39 دله دزدی pilferage +    
40 ریزش +    
41 کسری +    
 
Scroll to Top

سيب آس ® یک علامت تجاری ثبت شده است. هرگونه کپی برداری و ایجاد تشابه پیگرد قانونی دارد.