سیب آس|فروش مهندسی مواد|تجهیزات ساختمان|تاسیسات|صنعت|خدمات الکترونیکی

آمار بازديدكنندگان

رادياتور انگليسي

گزوه1

اسپاپرا
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 118.1 3000
طول 19.7 500
عمق 19.7 500
مرکز لوله 2 50
60 تعداد لوله ها

4812 Watts

بازده

 

اباکوس
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 63 1600
طول 18.1 460
عمق 1.6 40
تعداد لوله ها 10
بازده Watts1513

 

بامبو
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 70.9 1800
طول 23.6 600
عمق 23.6 600
تعداد لوله ها 6
بازده

1796 Watts

 

آرارات
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 39 990
طول 19.7 500
عمق 1.6 40
مرکز لوله 37.4 950
تعداد لوله ها 20
بازده 1034

 

کپتیوا
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 55.1 1400
طول 19.7 500
عمق 1.2 30
مرکز لوله 15 380
تعداد لوله ها 24
بازده

932 Watts

گزوه2

مدانا
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 15.7 400
طول 33.3 845
عمق 10.8 275
مرکز لوله 17.7 450
تعداد لوله ها 1
بازده 392 Watts

 

مرین
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 70.9 1800
طول 11 280
عمق 3.1 80
مرکز لوله 2.8 70
تعداد لوله ها 5
بازده 1309 Watts

 

ای میلنیوم
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 19.7 500
طول 46.1 1170
عمق 6.7 170
مرکز لوله 39.4 1000
تعداد لوله ها 27
بازده 2653 Watts

 

نوتوس
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 70.9 1800
طول 19.7 500
عمق 2 50
مرکز لوله 18.1 460
بازده 2588 Watts

 

چهار گانه
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 71.3 1810
طول 10.2 260
عمق 10.2 260
مرکز لوله 10.2 260
تعداد لوله ها 4
بازده 2544 Watts

 

هشت گانه
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 71.3 1810
طول 9.8 250
عمق 9.8 250
مرکز لوله 9.8 250
تعداد لوله ها 8
بازده 3001 Watts

گزوه3

رنده

 

سیستا

 

سورن

 

اس تایپ
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 53.1 1350
طول 19.7 500
عمق 9.4 240
مرکز لوله 2 50
تعداد لوله ها 4
بازده 1120 Watts

 

تروی
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 36 915
طول 22.4 570
عمق 7.9 200
مرکز لوله 22 560
تعداد لوله ها 10
بازده 411 Watts

گزوه4

 

زفایر
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 78.7 2000
طول 9.4 240
عمق 1.2 30
مرکز لوله 7.9 20
تعداد لوله ها 5
بازده 776 Watts

 

ایلان
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 23.6 600
طول 39 990
عمق 2.8 70
مرکز لوله 37.4 950
تعداد لوله ها 20
بازده 1900 Watts

 

اسکیپ
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 51.2 1300
طول 21.7 550
عمق 1.3 32
مرکز لوله 20.4 518
تعداد لوله ها 22
بازده 714 Watts

 

ونیزی
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 78.7 2000
طول 15 380
مرکز لوله 15 380
تعداد لوله ها 15
بازده 2295 Watts

 

اکستسی
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 118.1 3000
طول 19.7 500
تعداد لوله ها 60
بازده 3618 Watts

 

چلمسفورد
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 46.1 1172
طول 19.7 500
مرکز لوله 18.1 460
تعداد لوله ها 21
بازده 562 Watts

گزوه5

خطی

 

پورتوفینو
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 47.2 1200
طول 23.6 600
مرکز لوله 17.7 450
تعداد لوله ها 8
بازده 283 Watts

 

تروژان
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 69.3 1760
طول 15.4 390
مرکز لوله 14.2 360
تعداد لوله ها 7
بازده 1512 Watts

 

ویندزر
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 63.1 1602
طول 19.7 500
مرکز لوله 17.2 438
تعداد لوله ها 31
بازده 928 Watts

 

زینو
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 16.5 420
طول 23.6 600
عمق 2 50
مرکز لوله 21.1 535
تعداد لوله ها 8
بازده 210 Watts

 

دی ان ای
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 70.9 1800
طول 11.8 300
عمق 11.8 300
بازده 504 Watts

گزوه6

حلقه داغ
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 35.4 900
طول 35.4 900
عمق 9.4 240
بازده 689 Watts

 

مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 23.6 600
طول 40.9 1040
عمق 3.5 90
بازده 1105 Watts

 

ستا
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 59.1 1500
طول 8.3 210
عمق 4.7 120
بازده 637 Watts

 

ومپ
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 23.6 600
طول 27 687
عمق 4.3 110
بازده 1132 Watts

 

ستا حوله ای

 

گزوه7

فنر داغ
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 49.2 1250
طول 7.9 200
ضخامت 7.9 200
بازده 781 Watts

 

فلو فرم
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 5.1 130
طول 39.4 1000
ضخامت 3.5 88
بازده 336 Watts

 

مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 58.1 1475
طول 10.8 275
عمق 3.9 100
بازده 720 Watts

 

مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 49.2 1250
طول 7.5 190
عمق 7.5 190
بازده 850 Watts

 

لا اسکالا
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 63 1600
طول 14.5 368
عمق 4.7 120
بازده 707 Watts

 

B2
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 66.9 1700
طول 11.8 300
عمق 2.8 72
بازده 649 Watts

گزوه8

مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 74.8 1900
طول 32.3 820
عمق 3 76
بازده 1148 Watts

 

اکس استریم (ای تی اکس)
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 74.8 1900
طول 32.3 820
عمق 3.9 98
بازده 2009 Watts

 

دکو ترم
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 70.9 1800
طول 11.6 294
عمق 2.7 68
بازده 870 Watts

 

B2 حوله ای
مشخصه اينچ ميليمتر
ارتفاع 51.2 1300
طول 19.7 500
عمق 2.8 72
بازده 844 Watts

 

 

تجهيزات و مصالح تاسيساتی

Scroll to Top

سيب آس ® یک علامت تجاری ثبت شده است. هرگونه کپی برداری و ایجاد تشابه پیگرد قانونی دارد.