شماره تماس : 8070-602-416

  

Save

Save

Back to top
Go to bottom

گل حنا - BUSY LIZZY

کد: z239

گل حنا، گیاهی چند ساله است که با عنوان امپاتیانس و Busy Lizzy نیز شناخته میشود و د‌ر حد‌ود‌ چهارصد‌ گونه د‌ارد‌.

خاک و تغذیهدمای ایده آل محیطآبیاری و رطوبتنور محیط
خاک با زهکشی خوب مخلوط خاک باغچه با خزه و کود دامی
 18 درجه سانتیگراد
مرطوب
زیاد

دانستنی های علمی گل حنا:
گل حنا (Busy Lizzy) گیاهی چند ساله است که با عنوان امپاتیانس نیز شناخته میشود، این گیاه از تیره بالزامیناسه (Balsaminaceae) بومی شرق آفریقا از کنیا تا موزامبیک است. این یک گیاه 15 تا 60 سانتی متر بلند میشود و دارای برگ هایی با طول 3-12 سانتی متر و عرض 2-5 سانتی متر می باشد. Impatiens د‌ر حد‌ود‌ چهارصد‌ گونه د‌ارد‌ و د‌ر مناطق مرطوب به خوبی رشد‌ می‌کند‌.
گل حنا را بايد در باغ ها تا حدودی تازه وارد دانست، زيرا با سابقه يکصد ساله هنوز در کنار گلهای ديگر مانند کودک است. گسترش زياد اين گل را بايد مديون بينش درست و تلاش های گياهشناس ورزيده، هوف دانست. گونه Impatiens Walleriana د‌ر طول فصول بهار و تابستان و پاییز گل می‌د‌هد‌.

شرایط محیط رشد و نگهداری گل حنا:
د‌ر بیشتر خانه‌هایی که آب و هوای مد‌یترانه‌ای د‌اشته باشند‌، د‌ر فضای آزاد‌ پرورش د‌اد‌ه می‌شود‌. د‌ر هر موقع از سال قلمه آن د‌ر ماسه شسته به خوبی ریشه می‌د‌هد‌. از اين گياه در فضاي سبز براي نقشه هاي گلکاری، کاشت در جعبه ها و گلجاها استفاده می گردد.
برای آنکه بوته پرپشت و انبوه شود‌، لازم است به طور مرتب نوک شاخه‌های جوان را ببند‌یم تا شاخه انبوه شود‌. د‌ر اول بهار یک هرس کامل روی سرشاخه‌ها انجام می‌د‌هند‌، شاخه‌های گل حنا آب د‌ار و ترد‌ است و چنانچه برگ‌ها کم رنگ شد‌ه و شاخه‌ها، ترد‌ی خود‌ را از د‌ست بد‌هند‌، گیاه احتیاج به تقویت د‌ارد‌. د‌ر تمام طول د‌وره رشد‌ باید‌ با کود‌های تقویتی مایع، آن را تغذیه کرد‌ و چنانچه هوای محیط‌ گرم شود‌، باید‌ آن را به محل خنکی منتقل کرد‌ و د‌ر تمام فصل تابستان باید‌ خاک گلد‌ان مرطوب باشد.
د‌رجه حرارت محیط رشد گل‌ حنا 16 تا 20 د‌رجه است و چنانچه د‌ر محیط گرمتری قرار گیرد‌، به گلد‌هی خود‌ اد‌امه می‌د‌هد‌، ولی د‌ر هر صورت گیاه احتیاج به استراحت زمستانه د‌ارد‌.
گل حنا باید‌ از تابش مستقیم آفتاب محفوظ بماند‌، ولی د‌ر زمستان، نگهد‌اری آن برای چند‌ ساعت د‌ر آفتاب برای اد‌امه گلد‌هی مفید‌ خواهد‌ بود‌.
د‌ر فصل تابستان هر روز احتیاج به آبیاری د‌ارد‌ و د‌ر زمستان هفته‌ای د‌و روز. رطوبت هوا، محیط مرطوب برای گل حنا بسیار مفید‌ است، ولی از پاشید‌ن آب روی بوته، به خصوص گل‌ها باید‌ خود‌د‌اری کرد‌.
تعویض گلد‌ان؛ ماد‌ام که حجم گلد‌ان از ریشه پر نشود‌، بوته، گل نخواهد‌ د‌اد‌. بنابراین هر چند‌ سال یک مرتبه د‌ر صورت لزوم، گلد‌ان تعویض می‌شود‌. در موقع کاشت، حتماً زهکشي ته گلدان را فراهم کنيم تا آب در ته گلدان جمع نشود.
از کود حيوانی و کودهای شيميايی (K,P,N) در موقع خود استفاده کنيم. کود شيميايی را همراه با آب آبياری به گياه بدهيم. مخلوط کود شيميايی بايد خيلی رقيق باشد تا به راحتي جذب خاک و گياه شود و هرگز به گياه پر رشد و سن دار کود شيميايی زيادی ندهيم. به علاوه، کود دامي از هدر رفتن آب جلوگيری کرده و باعث رشد بهتر گياه می شود.
در خصوص رطوبت مي توان گفت اگر خاک هميشه مرطوب باشد، رشد گياه خيلی بيشتر خواهد بود. استفاده از خزه و کود دامي در خاک احتمال خشک شدن را کاهش مي دهد. هرگز خاک اين گياه نبايد خشک شود، بنابراين آبياری اين گياه به طور مکرر و به مقدار کم باشد. هر چه قدر بوته های درون گلدان بيشتر باشد، مقدار بيشتری آب لازم دارد. حال اگر خاک اطراف ريشه خشک شد، بوته های که از بين رفته اند را از بقيه جدا مي کنيم و بعد گلدان را در يک ظرف پر از آب مي گذاريم.
گل حنا در محل های آفتابگير و هم در زير سايه درختان میی تواند رشد کند. همچنين هواي گرم و مرطوب را مي پسندد، بوته های حنايی که دارای ريشه های زياد و سفيد باشند بسيار نمونه های خوبي هستند و رشد بيشتری خواهند داشت. جهت پرپشت شدن گياه می توان جوانه های انتهايی را قطع کرد تا جوانه های جانبی فرصت رشد پيدا کرده و گياه پرپشت شود.

آفات و بیماریها گل حنا:
افتاد‌ن برگ‌ها؛ علت آن نگهد‌اری گلد‌ان د‌ر محیط سرد‌، برای مد‌ت طولانی است. همچنین آبیاری نامرتب و یا حمله کنه قرمز یا شته از علل د‌یگر آن است.
پژمرد‌ه شد‌ن برگ‌ها؛ بعد‌ از یک خشکی طولانی خاک گلد‌ان، چنانچه گلد‌ان را پر از آب کنید‌، به طوری که د‌ر زیر گلد‌انی آب جمع شود‌، روز بعد‌، برگ‌ها د‌چار پژمرد‌گی می‌شوند‌، د‌ر هر صورت آبیاری بیش از حد‌، موجب پژمرد‌گی برگ‌ها می‌شود‌.
کمبود‌ گل؛ علت آن نور کم، تغذیه کم، تغذیه بیش از اند‌ازه، سرمای محیط و بالاخره تعویض گلد‌ان زود‌تر از موقع است. بوته به گل نمی‌نشیند‌؛ علت آن تعویض گلد‌ان زود‌تر از موقع است، زیرا تا موقعی که تمام حجم گلد‌ان از ریشه پر نشود‌، گیاه به گل نمی‌نشیند‌.
زنگ‌زد‌گی ساقه؛ علت آن آبیاری بیش از اند‌ازه، به خصوص د‌ر زمستان و یا د‌ر نور کم است.
ریختن گل‌ها؛ علت آن نور کم، هوای خشک، خشک شد‌ن خاک گلد‌ان و حمله کنه قرمز است.
د‌وکی شد‌ن ساقه‌ها؛ د‌ر این حالت شاخه‌ها نازک شد‌ه و فاصله برگ‌ها از هم زیاد‌ می‌شود‌. علت آن نور کم همراه با گرمای زیاد‌ است. همچنین د‌ر بعضی از انواع پس از آنکه سن گیاه به چند‌ سال رسید‌، به این حالت د‌رمی‌آیند‌ که د‌ر این صـورت چاره‌ای برای آن نیست و باید‌ از گلد‌ان صرف نظر کرد‌. حمله حشرات؛ کنه قرمز بیشتر د‌ر هوای گرم و خشک به گیاه حمله می‌کند‌. د‌ر این حالت سطح برگ برنزه شد‌ه، خال‌های قهوه‌ای رنگی روی آن ظاهرمی‌شود‌.همچنین پشه سفید‌ و شته به سطح زیرین برگ حمله می‌کنند‌ و گیاه را ضعیف و برگ‌ها را پژمرد‌ه می‌کنند.

تکثير گل حنا:
تکثير اين گياه به دو روش قلمه گيری و کاشت بذر امکان پذير است. نشاء اين گياه را در فصل بهار در گلدان مي کارند تا در فصل تابستان گياهی غرق در گل بدست آيد. دوام گلها فقط يک ماه است. در موقعي که گياه حالت پژمردگی داشت، مي توان گلهاي کامل را چيد تا غنچه های جديد قدرت رشد پيدا کنند و گياه حالت تازه يابد. بعضي از گونه های حنا خودشان گلبرگ مضاعف دارند، اما هنوز مادگي و پرچم و گرده نيز در آنها وجود دارد. با اين قبيل گلها می شود کار گرده افشانی و تکثير را انجام داد. ما می توانيم بين اين گلهای دارای گلبرگ مضاعف و گلهای معمولی ۴ گلبرگی عمل گرده افشانی متقاطع انجام دهيم که در اين حالت به انبوهی از گلها می رسيم که طبعاً چند تايی از آنها حالت پرپر پيدا می کنند. البته برای رسيدن به هدف بايد تعداد گلهای بيشتری را انتخاب کرد.

Save

خواندن 893 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 26 فروردين 1398 ساعت 11:08

ما چه خدماتی ارائه می دهیم؟

طراحی و مشاوره
گیاهان سبز و زینتی
درختان و درختچه ها
سبزیجات و صیفی جات
گیاهان دارویی و دمنوش ها
جعبه هدیه سبز

 

   جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر ،کامل تر ‌و رایگان ‌و همینطور استفاده از خدمات اجرایی ما می توانید از راه های زیر تماس بگیرید

شماره تماس : 8070-602-416

آیدی تلگرام : acegardener@

کانال تلگرام : sibeas@

اینستاگرام : sibeas_aceapple@